Preadviezen

2009

Gezondheidszorg en Europees recht

A.C. Hendriks, J.W. van de Gronden en J.J.M. Sluijs

Bestellen


Verdragen en regelgeving van de Europese Gemeenschap en de Raad van Europa spelen een steeds grotere rol in de Nederlandse gezondheidszorg. Dat geldt ook voor de rechterlijke uitspraken in dat kader. In het eerste deel van het preadvies bespreekt prof. mr. A.C. Hendriks de betekenis van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) voor het gezondheidsrecht. Hij schetst de ontwikkelingen die zich de afgelopen jaren rond het EVRM en het Europees Hof in Straatsburg hebben voorgedaan. Vervolgens gaat hij inhoudelijk in op onderwerpen als het recht op gezondheid en diverse materiële en processuele patiëntenrechten.

In het tweede deel van het preadvies analyseren prof. mr. J.W. van de Gronden en mr. dr. J.J.M. Sluijs de betekenis van het EG-Verdrag voor het reguleren van de zorgmarkt. In dat kader bespreken zij onder andere de in voorbereiding zijnde EG-richtlijn patiëntenmobiliteit, en behandelen zij de concepten vrij verkeer van met name diensten en staatssteun. De preadviseurs pleiten voor een overheid die met enige durf de toepassing van het EG-recht in de zorg benadert, en zich niet te zeer laat leiden door het ‘paradigma van Europa proof’.

© 2016 VERENIGING VOOR GEZONDHEIDSRECHT