Preadviezen

2014

Ethiek en Gezondheidsrecht

G.A. den Hartogh en P.B. Cliteur

Bestellen


Gezondheidsrecht en medische ethiek zijn vanouds nauw verwant. Beide disciplines zijn gericht op en onlosmakelijk verbonden met de geneeskunde. Ontwikkelingen in de geneeskunst bepalen in grote mate de vragen waarvoor gezondheidsjuristen en ethici zich zien gesteld en de dilemma’s waarvoor zij oplossingen proberen aan te dragen. Gezondheidsrecht en medische ethiek hebben met elkaar gemeen dat zij het menselijk handelen op het terrein van de gezondheidszorg beogen te normeren.

Gelet op de verbondenheid tussen de beide disciplines en vanuit de gedachte dat kennisuitwisseling en samenwerken beide vakgebieden verder kan brengen, heeft het bestuur van de Verenging voor Gezondheidsrecht gemeend dat het tijd is de relatie tussen beide vakgebieden te agenderen voor een jaarvergadering. Dit preadvies gaat daarom over ethiek en recht.

In het eerste deel van dit preadvies gaat Den Hartogh in op de ethische grondslagen van het gezondheidsrecht. Hij neemt daarbij, wat hij noemt, ‘erfenis van Leenen’, als uitgangspunt. Vanuit de sterke morele inslag van het gezondheidsrecht, analyseert en becommentarieert Den Hartogh de rechtsvinding, in het bijzonder inzake het wettelijke verbod van hulp bij zelfdoding.

Cliteur onderscheidt in het tweede deel van het preadvies twee verschillende soorten ethiek, die ieder voor zich een stempel zetten op de gezondheidsrechtelijke regels. Cliteur onderzoekt deze verschillen en gaat na wat hiervan de gevolgen zijn voor religieus gelegitimeerde praktijken op de zorgpraktijk, in het bijzonder met betrekking tot jongensbesnijdenis.

© 2016 VERENIGING VOOR GEZONDHEIDSRECHT