Preadviezen

2015

Op weg naar 10 jaar nieuw zorgstelsel. Terug en vooruitblik

E. Steyger, J.J. Rijken, M.F. Vermaat, E. Plomp en T.A.M. van den Ende

Bestellen


Bijna tien jaar geleden is ons zorgstelsel ingrijpend gewijzigd met het doel de zorgkosten te beheersen en het zorgaanbod beter af te stemmen op de behoeften van de patiënt. Deze omslag ging gepaard met de invoering van een reeks wetten. Het naderende tienjarig jubileum van dit nieuwe zorgstelsel vormde voor het bestuur van de Vereniging voor Gezondheidsrecht aanleiding terug te blikken op alle veranderingen en te kijken of de hieraan ten grondslag liggende doelstellingen zijn bereikt. De wijze waarop ons stelsel functioneert raakt immers aan elementaire gezondheidsrechtelijke thema’s, zoals de toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg, de rechten van de patiënt en de onderlinge solidariteit.

Steyger toetst het zorgstelsel aan het Europees recht, meer in het bijzonder aan de regels inzake het vrij verkeer van personen en diensten en het mededingingsrecht. Rijken gaat in op de vraag wie in dit stelsel de afnemer is van de zorg: de patiënt of de zorgverzekeraar. Vervolgens onderzoekt Vermaat de doelstelling van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015), de wijze waarop een vraag om maatschappelijke ondersteuning wordt beoordeeld en de vraag of privacy hierbij is geborgd. Plomp staat stil bij de gevolgen en risico’s van het toelaten van ziekenhuizen met winstoogmerk, alsmede de publiek- en privaatrechtelijke mogelijkheden tot mitigeren van die gevaren. Tot slot gaat Van den Ende in op het actuele thema fraude in de zorg. Deze vijf delen worden voorafgegaan door een inleiding waarin Sijmons de belangrijkste gebeurtenissen en ontwikkelingen van afgelopen 10 jaar schetst.

© 2016 VERENIGING VOOR GEZONDHEIDSRECHT