Preadviezen

2017

Big data in de zorg

L. Ottes, P.M. Kits, G.J. Zwenne, W.A.M. Steenbruggen, E.B. van Veen, T.G. Kleefman, F. Miedema, en M. Mostert

Bestellen


Met de huidige informatisering is een nieuwe vloed aan data beschikbaar gekomen waarmee bedrijven, instellingen en overheid nieuwe informatie en strategieën verwerven. Door de komst van big data worden de vijf uitgangspunten van de klassieke privacybescherming ter discussie gesteld of tot ‘mythe’ verklaard: de mythe van het anonieme karakter van big data, van de doelbinding en dataminimalisering, de mythe van de toestemming en transparantie en de mythe van de beveiliging van data. Big data lijkt op deze manier uitdrukking van een ‘disruptive technology’, waarbij de bekende wereld op de schop gaat door nieuwe technieken.

Voor de zorgsector waar privacy en het beroepsgeheim tot de centrale waarden behoren, is dat een extra bedreiging. Wat betekent big data voor de zorg? In dit preadvies verkent de VGR het terrein van de big data voor de zorg nader. Het eerste deel: ‘Gegevenszee en privacybegrip’ van Ottes en Kits gaat over de contouren van big data in de maatschappij en de zorg. In deel twee: ‘Controle en toezicht op gebruik van big data‘ gaan Zwenne en Steenbruggen in op de fraudecontrole met behulp van big data van de zorgverzekeraars en overheid en stellen naar aanleiding van deze casestudy daarbij eveneens principiële vragen over het gebruik van big data. In deel drie: ‘Big data en zorginstellingen’ onderzoeken Van Veen en Kleefman het gebruik van big data door de instellingen zelf. Zij genereren niet alleen data, maar verwerken ook big data die zij niet zelf voortbrengen, doch uit hun omgeving betrekken. Deel vier: ‘Big data en wetenschappelijk onderzoek’ gaat ten slotte over enerzijds ‘Big data en Open Science’, door Miedema, en meer algemeen big data, medisch-wetenschappelijk onderzoek en gegevensbescherming’ door Mostert.

© 2016 VERENIGING VOOR GEZONDHEIDSRECHT