Preadviezen

2008

De toekomst van de Wet BIG

J.H.H.M. Dorscheidt en A.C. de Die

Bestellen


Ruim tien jaar geleden, in 1997, trad de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG) in werking. In dit boek wordt uitgebreid stilgestaan bij de vraag of de Wet BIG anno 2008 nog steeds geschikt is om zoals haar doelstelling luidt - de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken en het publiek te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen.

Er is sinds 1997 veel veranderd. Niet alleen in de organisatie en inhoud van de gezondheidszorg, maar ook rond de wettelijke regeling en die naast en in aanvulling op de Wet BIG zien op de kwaliteit van zorg. Behandeling in teamverband, taak- en verantwoordelijkheidverschuivingen tussen beroepsbeoefenaren en van beroepsbeoefenaar naar instelling, nieuwe inzichten en opvattingen over toezicht, kantelende meningen over de manier waarop de overheid hoort om te gaan met alternatieve genezers: al deze ontwikkelingen roepen de vraag op hoe toekomstbestendig de Wet BIG eigenlijk is.

In Deel 1 analyseert mr. dr. J.H.H.M. Dorscheidt het vraagstuk van taakherschikking en verantwoordelijkheidsverdeling. Dorscheidt signaleert dat de huidige wet beperkingen kent, en doet voorstellen om deze weg te nemen.

In Deel 2 staat mr. A.C. de Die uitvoerig stil bij het toezicht door de Inspectie voor de Gezondheidszorg, het tuchtrecht en de regulering van alternatieve behandelaars. Ook zij ziet aanleiding de Wet BIG op verschillende punten aan te passen of aan te vullen.

© 2016 VERENIGING VOOR GEZONDHEIDSRECHT